Úvod    Postup pri reklamácií

Postup pri reklamácií

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Reklamovať však možno len chyby, ktoré spôsobil výrobca, a ktoré neboli zjavné pri nákupe. Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
- prirodzeného opotrebovania výrobku
- poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, hlavne v prípade poškodenia
vodou, lakom na vlasy a parfumom,
- mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie nite, atď.
- zmeny farby povrchu šperku spôsobené oxidáciou povrchu pri styku s pokožkou
- alergickej reakcie

 

Postup:
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji, ktorý vám bol zaslaný buď poštou alebo v elektronickej podobe. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť mi zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

 

V prípade, ak zistíte, že je výrobok chybný je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na moju adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť list s odôvodneným prečo tovar reklamujete.

 

Náklady za vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu z dôvodu vady výrobku má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

Tovar zasielajte ako doporučený list alebo ako poistený list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar ste povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený.

 

Doba vybavenia reklamácie:
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodnem najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budem informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na moje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.