Úvod    Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.      VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1.1 Predávajúcim je spoločnosť Marianna Najmíková – Mari Art, Pod Rožkami 17, Družstevná pri Hornáde, 04431, IČO: 47985631 (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2.      OBJEDNÁVANIE
2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

3.      CENY- uvedené ceny sú vrátane DPH, v mene eur a sú konečné

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky sa pripočíta cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

4.      PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) vystavuje predávajúci kupujúcemu v elektronickej forme. Kupujúcemu bude zaslaná na jeho email. Na základe písomného vyžiadania predávajúci vytlačí a odošle faktúru v papierovej forme spolu s tovarom.

 

5.      DODACIE PODMIENKY

5.1  Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.2 Tovar bude vyexpedovaný do 48 hodín od pripísania peňazí na účet predávajúceho v prípade, že tovar sa nachádza na sklade.
5.3 Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná

 

6.      DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7   Na adrese prevádzkovateľa sa nenachádza kamenný obchod, takže pri zvolení možnosti osobného odberu bude kupujúci kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, aby sa upresnil čas a miesto odovzdania tovaru. Osobný odber je možný len v Košiciach.

 

7.      ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1  Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe, ak mu bol doručený s tovarom.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdŕžaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

8.      ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Reklamovať však možno len chyby, ktoré spôsobil výrobca, a ktoré neboli zjavné pri nákupe.

Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
-  prirodzeného opotrebovania výrobku
-  poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, hlavne v prípade poškodenia
   vodou, lakom na vlasy a parfumom,
-  mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie nite, atď.
- zmeny farby povrchu šperku spôsobené oxidáciou povrchu pri styku s pokožkou
- alergickej reakcie
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

 

9.      OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1  Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.sperkymari.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

viac o spracovaní a uchovávaní osobných údajov tu:

http://www.sperkymari.sk/2/vsetko-o-e-shope/ochrana-osobnych-udajov/

10. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK
Spoločnosť Marianna Najmíková – Mari Art,  ďalej len ("spoločnosť"), ktorá spravuje webové stránky www.sperkymari.sk (ďalej len "stránky"), chce čo najpodrobnejšie opísať správu týchto stránok z hľadiska spracovania osobných údajov používateľov a návštevníkov stránok.
Túto informáciu poskytujeme používateľom služieb týchto stránok aj v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov platných v oblasti spracovania osobných údajov.
Táto informácia neplatí pre iné webové stránky, ktoré používatelia môžu navštíviť prostredníctvom externých odkazov, za ktoré spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.
Nasledujúce informácie vychádzajú aj z Odporúčania č. 2/2001, ktoré prijala dňa 17. mája 2001 Skupina európskych garantov na ochranu osobných údajov zriadená podľa čl. 29 smernice č. 95/46/ES, týkajúceho sa zberu osobných údajov na internete, s cieľom identifikovať minimálne požiadavky na zhromažďovanie osobných údajov a na zabezpečenie dôveryhodnosti a zákonnosti tejto činnosti (v zmysle článkov 6, 7, 10 a 11 smernice 95/46/ES).

 

11.  Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Košice a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 

v Družstevnej pri Hornáde, dňa 01.01.2015

Rešpektujte prosím autorské práva

Bez udelenia súhlasu majiteľa internetového obchodu http://www.sperkymari.sk nemáte oprávnenie kopírovať fotografie, motívy či texty alebo používať iný obsah tejto web stránky.

 

UPOZORNENIE:

Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne vyrábané výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať.